Contact Us

Nissin Brake Thailand Co., Ltd.

สำนักงานใหญ่ (โคราช)

399 หมู่ที่ 6 ถนน.ราชสีมา-โชคชัย, ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000, ประเทศไทย

สาขา ขอนแก่น

233 หมู่ที่ 10 ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี, ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000, ประเทศไทย

Contact Us

โทรศัพท์:
(+66) 44 218 375
(+66) 44 218 618
(+66) 44 218 686

โทรสาร:
(+66) 44 218 965
(+66) 44 212 328
(+66) 44 218 027

E-mail:
market@nbt.co.th

Contact Us

โทรศัพท์: 
(+66) 43 240 500
(+66) 43 240 548

โทรสาร:
(+66) 43 240 549

Contact Form